Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Art 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offerten en overeenkomsten  tussen de opdrachtnemer (Optimos Massagepraktijk) en de opdrachtgever (de cliënt).

Indien een of meerder bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Art 2. Bedrijfsomschrijving
Optimos Massagepraktijk. Massage gericht op ontspanning en bewustwording van lichaam en geest

Optimos Massagepraktijk geeft geen medische massages. Bij medische klachten dient de cliënt met zijn/haar behandelend arts en/of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.

Het geven van cursussen en workshop met als doel het aanleren van massage technieken en van toepassing zijnde inzichten

Art 3. Definities
1.    Opdrachtnemer: de gebruiker van de algemene voorwaarden Optimos Massagepraktijk.
2.    Opdrachtgever: ( U, als cliënt ): de wederpartij van opdrachtnemer,
3.    Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijke overeenkomst tot dienstverlening.

Art 4. Aanbiedingen en offertes
1.    Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.    Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige  opdrachten.
3.    Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever (cliënt) de verklaring ondertekend, een mondelinge of schriftelijke afspraak maakt.

Art 5. Uitvoering van de overeenkomst
1.   Opdrachtnemer zal de dienstverleningen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming  met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2.   Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting; nooit een resultaatverplichting.
3.   Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig worden verstrekt aan opdrachtnemer.
4.   Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
5.   Indien na totstandkoming van een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever een wijziging optreedt waarvan de opdrachtgever weet of behoort te weten dat deze van invloed kan zijn op de dienstverlening, dient de opdrachtgever opdrachtnemer terstond hierover te informeren.

Art 6. Wijziging van de overeenkomst
1.  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dienen beide partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan te passen.
2.  Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële consequenties met zich meedraagt, zal opdrachtnemer, de  opdrachtgever (cliënt) hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Art 7. Tarieven en offertes
1.  De tarieven genoemd op website zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2.  Eerder gehanteerde prijzen, acties of ontvangen kortingen, gepubliceerd via de website, mailing, folder op papier of mondeling toegezegd, zijn daarmee komen te vervallen.
3.  Opdrachtnemer behoudt zich het recht om op elk willekeurig moment de tarieven te kunnen wijzigen, maar zal in alle redelijkheid dit tijdig kenbaar maken aan de opdrachtgever (cliënt). De nieuwe prijzen gaan in op elke vervolgdienst die nog niet betaald is door de opdrachtgever (cliënt).

Art 8. Betalingsvoorwaarden
1.  Betaling vindt plaats á contant na iedere behandeling, tenzij vooraf anders is afgesproken.
2. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW op de door opdrachtnemer aangewezen bankrekening.
3. Na afloop van 14 dagen is de opdrachtgever (cliënt) zonder ingebrekestelling in verzuim en is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever (cliënt) ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever (cliënt) alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso zijn gemoeid, verschuldigd.

Art.9. Opschorting en ontbinding
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichting voortkomend uit een overeenkomst met de opdrachtgever op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
–   De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
–   Na het sluiten van de overeenkomst opdrachtgever ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
– Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
– Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
– Bij opschorting of ontbinding van de overeenkomst heeft opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding.

Art 9. Tekortkomingen, afspraken verzetten
– Opdrachtnemer  behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
– Indien opdrachtgever (cliënt) een behandeling wenst af te zeggen of te verzetten dient dit minimaal 48 uur van te voren te worden aangegeven bij de opdrachtnemer. Geschiedt de afzegging of verzetting binnen 48 uur voor de behandeling, wordt een bedrag van € 15,00 aan annuleringskosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever (cliënt). Dit geldt ook als de cliënt niet op de afspraak komt zonder afzegging.

Art 10. Toeslagen
1.   Voor massages op locatie geldt een ander tarief.
2. Bij massages op locatie wordt een (reis)toeslag in rekening gebracht.

Art 11. Geheimhouding.
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Niets dat is besproken gedurende conversaties voor, tijdens of na de behandeling is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever (cliënt).
2. De geheimhoudingsverplichting is op alle communicatiemiddelen zoals email, post, voicemail en andere middelen van toepassing.

Art 12. Klachten
1.  Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever (cliënt) binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na het verrichten van de werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

Art 13. Aansprakelijkheid
1.  Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, materiële en /of immateriële schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever (cliënt) heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.
2.   De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade voortvloeiend uit de door opdrachtnemer verrichtte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van één complete behandeling.
3.   Opdrachtnemer  stelt geen medische diagnoses en geeft op geen enkele wijze geneeskundige garanties, noch is hij op geen enkele wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na de uitvoering van de dienstverlening van opdrachtnemer voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer.
De opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
4.   De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat opdrachtgever (cliënt) door de opdrachtnemer mondelinge of schriftelijke adviezen.
5.   Opdrachtgever(cliënt) is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuze, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.
6.   De opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door opdrachtnemer geadviseerde supplementen, remedies en producten. De leverancier van deze supplementen, remedies, producten, is hiervoor verantwoordelijk.
7.   De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor ongevallen in en rondom de locatie alwaar de massage wordt gegeven.

Art. 14. Overmacht
1. Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Art. 15. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

Art 16. Wijziging van de voorwaarden
1. Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van de betreffende overeenkomst en/of dienstverlening.